ประเทศไทยเริ่มมีการนำน้ำยางมาผลิตเป็นน้ำยางข้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 และมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในปี พ.ศ. 2529 แต่ในกระบวนการแปรรูปน้ำยางสดนั้นก่อให้เกิดของเสียและสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสูญเสียเนื้อยางบางส่วนไปในกระบวนการผลิตอีกด้วย เช่นเดียวกับการผลิตยางแผ่นรมควันที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ ทว่าปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนางานวิจัย ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควัน ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งยังช่วยลดปัญหามลภาวะอันเกิดจากอุตสาหกรรมยางได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,