การเสวนา “ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ” ในงานประชุมประจำปี 2559 สวทช. ภาคเหนือ “ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ” วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมเสวนา
– สร้างองค์กรวิจัย และพัฒนา เพิ่มมูลค่าบนหลักการ Zero Waste โดย นายปรีชา โกวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาโปรดักส์ จากัด
– ขยายผลงานวิจัย ด้วยการสร้างฐานเรียนรู้ โดย นายสุพจน์ ริจ่าม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
– สร้ำงสังคมวิทยาศาสตร์ ผ่านรูปแบบ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดย ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินการเสวนาโดย นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,