การเสวนา “ต่อยอดธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม กับ สวทช.” กรณีศึกษาผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกิจกรรมสนับสนุนจาก สวทช. ในงานประชุมประจำปี 2559 สวทช. ภาคเหนือ “ร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ” วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมเสวนา
– ITAP : ปลดล็อคข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Technology Assistance Program) โดย นายดนุชา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ ฝ่าย ITAP สวทช.
– Re-Branding ร่วมวิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ สู่สากล โดย นายรวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
– ต่อยอดงานวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ กับโปรแกรม iTAP โดย นายวรพงศ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เครือบริษัท วี.พี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด
– สร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยบัญชีนวัตกรรมไทย โดย นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถเกษตรยนต์

ดำเนินการเสวนาโดย นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อานวยการ สวทช.ภาคเหนือตอนที่ 1/2


ตอนที่ 2/2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,