การเสวนาเรื่อง นวัตกรรมภาษาสู่สังคมอาเซียน (Language Services Innovations for AEC) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-306 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร อย่างไรก็ตามภาษาที่ต่างกันของแต่ละประเทศ ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการสื่อสารระหว่างกัน การรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง และแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลภาษามายาวนาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ได้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีประมวลผลภาษา และเทคโนโลยีการแปลภาษา มานับแต่เริ่มก่อตั้งหน่วยงาน

จึงมีงานวิจัยด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระบบรู้จำตัวอักษรและระบบแปลภาษา งานวิจัยด้านนวัตกรรมการประมวลผลภาษา จะเป็นเครื่องมือช่วยให้การสื่อสาร ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หรือมนุษย์กับมนุษย์สามารถสื่อสารกันได้ ช่วยให้เกิดการถ่ายทอด และรับข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยปราศจากกำแพงทางภาษา และข้อจำกัดทางเทคโนโลยี

อันจะส่งผลให้เกิดความทัดเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างและสั่งสมองค์ความรู้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคม ควรทำความเข้าใจตระหนักถึงแนวโน้มของนโยบายและการใช้งานนวัตกรรมภาษา การเสวนาครั้งนี้จะช่วยทำให้เข้าใจและเห็นภาพความต้องการดังกล่าวตอนที่ 1/5


ตอนที่ 2/5


ตอนที่ 3/5


ตอนที่ 4/5


ตอนที่ 5/5

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,