พลังงานสะอาดกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทย และทั่วโลก การวิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะช่วยรักษาโลกของเราให้มีความยั่งยืน ไม่เพียงแค่การผลิตพลังงาน เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังเป็นการลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วย

เทคโนโลยีที่มีบทบาทมากขึ้น และทั่วโลกให้ความสนใจ คือ นาโนเทคโนโลยี การนำวัสดุนาโนมาใช้ทั้งด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีให้เห็นมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จากผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี ที่มีแนวโน้มเข้าสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสร้างความเชื่อมั่น และความตระหนัก ต่อการใช้เทคโนโลยีใหม่ อย่างถูกต้องและเหมาะสม

งานเสวนาเรื่อง “พลังงานสะอาดกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม” มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญ ในภาคพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย วิทยากรจะร่วมให้ข้อมูล และมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม แผนงานและแนวนโยบายของประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตอนที่ 1/4


ตอนที่ 2/4


ตอนที่ 3/4


ตอนที่ 4/4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,