การสัมมนาในหัวข้อ “ถึงเวลาแล้ว เอไอ! (AI It’s Time!)” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในปัจจุบันที่โลกก้าวไปไม่หยุดยั้ง มนุษย์นั้นได้มีการค้นคว้า ศึกษาหาวิธีต่างๆ ที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ในทุกๆด้านของชีวิต และนำมาซึ่งความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิต ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดจากปัจจัยด้านสมาร์ทโฟน ที่เข้าถึงผู้คนจำนวนมาก เครื่องประมวลผลที่สามารถเก็บ และคำนวณข้อมูลขนาดมหึมา เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ถูกนำมาสร้างเป็นนวัตกรรม ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้หลากหลาย โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่อาจไม่รู้ตัว

เมื่อประเทศไทย กำลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะอาศัยนวัตกรรมเป็นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จะกลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญหนึ่ง ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าว การสัมมนานี้จะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ มาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0ช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,