สวทช. โดย ไบโอเทค และ นาโนเทค ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตจากชีวมวลทางการเกษตร มุ่งเน้นกระบวนการผลิตแบบไร้ของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม Biorefinery

“พันธกิจหลักเป็นเรื่องการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีฐานเพื่อตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายบุคคลากร ที่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนางานวิจัยด้านนี้ เพื่อเพิมขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

 

Tags: , , , , , , , ,