ไอแทป สวทช. จัดอบรมการทำมาตรฐานไพรมารี่ ไทยแก็ป และไทยแก็ป ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านผักและผลไม้ในภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างระบบการผลิตผลไม้ที่ปลอดภัย และขยายตลาดได้กว้างขึ้น ทางโครงการ ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาผู้ประกอบการ ถึงมาตรฐานไทยแก็ป ที่มีข้อกำหนด 17 ข้อใหญ่ 167 ข้อย่อย ซึ่งมีความละเอียดของข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่การผลิต

พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในแปลงทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ขนาด 8 ไร่ เพื่อประเมินและศึกษาความเสี่ยงของแปลง รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการยื่นขอมาตรฐานไทยแก็ป ต่อไป ซึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจำนวน 26 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการรับรองมาตรฐานไทยแก็ปแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,