สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับ ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนา “จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร ออร์กาโนฟอสเฟต-ออร์กาโนคลอรีน” โดยเลือกใช้แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus cereus ผสมกับน้ำเปล่า ในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน เช่น ในนาข้าว สวนผัก และสวนผลไม้ สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพื้นที่เปียกหรือพื้นที่แห้ง และสามารถเติมในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้ตรงบริเวณทางระบายน้ำเข้า

จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่อยู่ในยาฆ่าหญ้า และสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่พบในยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดสารเคมีปนเปื้อนได้ภายใน 15 วัน หลังการฉีดพ่น ปริมาณสารตกค้างลดลง 97% ต่อพื้นที่ จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนระบบมาเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยขณะนี้นักวิจัยอยู่ระหว่างทดสอบการขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้ได้ปริมาณมาก

 

Tags: , , , , , , , , , ,