ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยตัวเร่งปฎิกิริยานาโน ที่ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบหมุนเวียน หรือของเสีย จากโรงงานอุตสหกรรมต่างๆ มาทำให้เกิดมูลค่ามากขึ้น และยังลดปัญหาโลกร้อน รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

 

Tags: , , , , , ,