การสัมมนาในหัวข้อ “ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. – 16:00 น. ห้อง CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

ปัญหาโรคสมองเสื่อม เป็นปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในสังคมผู้อายุ ซึ่งมีผลกระทบต่อครอบครัวจำนวนมาก การเสวนานี้เป็นเวทีที่จะให้ความรู้ และไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ การดูแลที่เหมาะสม และเล่าถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยการดูแล โดยการผสมผสานองค์ความรู้สหสาขาทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การออกแบบและวิศวกรรมช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,