การสัมมนาเรื่อง การควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

แมลงศัตรูพืชเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลเสียหายต่อเกษตรกรรม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีรายได้หลักจากเกษตรกรรม ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชเกษตรกรจำเป็นต้องใช้สารเคมี อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้แมลงสร้างความต้านทานขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการใช้มากขึ้นและการนำเข้าสารเคมีเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้บริโภคและเกษตรกร

ปัจจุบันได้มีการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการนำสิ่งมีชีวิตจากธรรมชาติมาใช้ในการกำจัดและควบคุมแมลงศัตรูพืช ได้แก่ การใช้แมลงและจุลินทรีย์ทำลายแมลงศัตรูพืช โดยวิธีดังกล่าวมีความปลอดภัยสูงทั้งต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การเข้าใจสถานภาพการควบคุมแมลงโดยชีววิธี แนวทางปฏิบัติการใช้สารชีวภัณฑ์ ตลอดจนบทบาทภาครัฐในการให้การสนับสนุนทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงของประเทศ และการให้การสนับสนุนภาคเอกชน จึงมีความสำคัญต่อประเทศไทยเพื่อนำไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไปตอนที่ 1/6

ตอนที่ 2/6

ตอนที่ 3/6

ตอนที่ 4/6

ตอนที่ 5/6

ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,