ในปีนี้ ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness” หรือ APCG2018 ในหัวข้อ “Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading the Way to Giftedness.” ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ไฮไลต์ของงานประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในด้านการส่งเสริม และการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ เกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย และการจัดการด้านการศึกษา และแนวโน้มการศึกษาของเยาวชน ผู้มีพรสวรรค์ในศตวรรษที่ 21

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมค่ายเยาวชนนานาชาติ APCG2018 Youth Camp ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ซึ่งมีเยาวชนที่มีพรสวรรค์จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวนกว่า 250 คน มาร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ อาทิ การฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านศิลปะ และวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด และลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน และการไปทัศนศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ http://www.apcg2018.org

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,