สวทช. ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต พัฒนาหุ่นจำลองจากยางพารา และชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูลสำหรับใช้งานร่วมกับตัวหุ่น เพื่อส่งเสริมการสอน การฝึกช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน ตัวหุ่นมีความนิ่มคล้ายร่างกายมนุษย์ มีราคาถูกกว่าการนำเข้า และเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

ส่วนชุดอุปกรณ์แสดงข้อมูล ซึ่งใช้งานร่วมกับหุ่นฝึกช่วยชีวิตนั้น เป็นชุดกลไกของโฟมยาง ร่วมกับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียง ทำให้ผู้ฝึกทราบถึงการกดความลึก และอัตราเร็วในการนวดหัวใจที่เหมาะสม มีความถูกต้องแม่นยำและแสดงข้อมูลขณะฝึกนวดหัวใจ พร้อมทั้งจอแสดงข้อมูลสรุปหลังจากการฝึกในแต่ละครั้ง ปัจจุบัน ผลงานนี้ อยู่ระหว่างขอยื่นจดสิทธิบัตรและขึ้นบัญชีนวัตกรรม

 

Tags: , , , , , , , ,