สวทช. มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญด้าน วทน. และทำงานเพื่อส่งมอบผลงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมาตลอด 27 ปี สำหรับในปี 2562 นี้ สวทช. มีแผนดำเนินงานภายใต้แนวคิด “NSTDA Beyond Limits : 6-6-10” ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็ง และความเชี่ยวชาญด้าน วทน. ขั้นสูง โดยใช้ กลยุทธ์ 6-6-10 คือ 6 Research Pillars ซึ่งประกอบด้วย 5 สาขาวิจัยหลักของ สวทช. และกลุ่มเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการประเทศในปัจจุบัน

6 Frontier research คือ การวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 10 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแบบจับต้องได้ ซึ่ง สวทช. มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี ที่จะสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม และกระตุ้นให้เกิดการขยายตัว ตามระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายของประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , ,