การสัมมนา “โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณและการใช้งานของไทย (Supercomputer and e-Science in Thailand)” วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่ช่วยให้การวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด งานสัมมนานี้ นำเสนอการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณ ของประชาคมอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงนำเสนองานวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาการการคำนวณแขนงต่างๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบสูง ให้กับประเทศไทยได้ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคำนวณขั้นสูงของประเทศไทย
โดย ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


HPC, Big Data, AI and Supercomputers: Sharing NCHC’s Experiences
by Mr.Hung-Fu Lu
NCHC/NARLabs, Taiwan


บทบาทของ Computational Science and Engineering ต่อภาคการศีกษาในอนาคต
โดย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน เพื่อพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดย ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ


การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้วยวิทยาศาสตร์การคำนวณขั้นสูง
โดย คุณอาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา
Process Technology Center, Chemical business, SCG

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,