การสัมมนา “เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology)” วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เทคโนโลยีควอนตัมได้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากวิทยาการในสาขากลศาสตร์ควอนตัมและวิทยาการควอนตัมสารสนเทศสู่การสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนโฉมของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องเทคโนโลยีควอนตัมในครั้งนี้จะนำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยีควอนตัม ทั้งในส่วนของนโยบายภาครัฐงานวิจัยในประเทศและมุมมองจากภาคธุรกิจทั้งด้านการเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีควอนตัม นอกจากเนื้อหาในภาพรวมของเทคโนโลยีควอนตัมแล้วผู้เข้าร่วมฟังสัมมนายังจะได้พบกับภาคต่อของการบรรยายเชิงวิชาการที่เจาะลึกถึงทฤษฎีทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจในขั้นต้นให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจศาสตร์แขนงนี้ ตลอดจนประเด็นของงานวิจัย ในสาขาต่างๆโดยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในสาขานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีควอนตัมมากยิ่งขึ้นIntroduction to IBM’s Quantum Computer
โดย Dr.Robert Loredo
IBM Quantum Ambassador, Master Inventor, Miami, Florida, USA


เสวนา “เทคโนโลยีควอนตัมกับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนาคต”


Introductory Talk
โดย อาจารย์ราชวิชช์ สโรชวิกสิต และ ดร.ธนภัทร์ ดีสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
ดร. เอกรัฐ พงษ์โอภาส (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)


Quantum Metrology with Trapped Atoms
โดย ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน
มหาวิทยาลัยมหิดล


Atomic Clock
โดย ดร.ปิยพัฒน์ พูลทอง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ


Quantum Technologies Based on NV Center in Diamond
โดย ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Photonics Quantum Information
โดย ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Quantum Key Distribution
โดย ดร.คณิน อึ้งสกุลสิริ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,