Workshop “การแยกขยายรังชันโรงด้วยวิธีอย่างง่าย” วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง INC2-D Business Center ห้องโถง D อาคาร INC2, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ชันโรง เป็นแมลงจำพวกผึ้งไม่มีเหล็กใน มีบทบาทสำคัญในการช่วยผสมเกสรพืช โดยเฉพาะพืชป่าและพืชพื้นเมือง ชันโรงจะประกอบไปด้วยชันโรง 3 วรรณะเช่นเดียวกันกับผึ้ง คือ วรรณะชันโรงนางพญา วรรณะชันโรงตัวผู้และวรรณะชันโรงงาน ชันโรงมีวงจรชีวิตเช่นเดียวกับผึ้งคือ ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

ปัจจุบัน เกษตรกรมักนิยมเลี้ยงชันโรงในสวนผลไม้ เพื่อช่วยผสมเกสร เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตเป็นน้ำผึ้งชันโรง พรอพโพลิส จำหน่ายได้ในราคาสูง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แชมพู สบู่ ยาสระผม เป็นต้น รวมทั้ง เกิดเป็นอาชีพจำหน่ายรังชันโรง ให้บริการเช่ารังชันโรงสำหรับสวนผลไม้ต่างๆ ในธรรมชาติ

ชันโรงจะผลิตไข่นางพญา เพื่อเพิ่มจำนวนเมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม มีอาหารปริมาณมาก เมื่อไข่นางพญาฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัย จะบินออกไปสร้างประชากรใหม่ในธรรมชาติ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถจับมาเลี้ยงต่อได้ แต่ในปัจจุบัน เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์ชันโรงได้ โดยอาศัยวิธีการแบบธรรมชาติ ด้วยการแบ่งแยกขยายรังชันโรง จากรังเก่าไปยังรังใหม่ แต่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องและระวัดระวัง

การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยง การดูแลรังชันโรง และฝึกปฏิบัติการแยกขยายรังชันโรงโดยวิทยากร คุณวสันต์ ภูผา ศูนย์เพาะเลี้ยงชันโรง บ้านสวนภูผา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแล และเลี้ยงชันโรงในสวนส้มโอ สร้างรายได้จากชันโรง และได้ผลผลิตส้มโอ คุณภาพส่งออกหลักล้านบาทต่อปี มีผลิตภัณฑ์จากชันโรงหลากหลาย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ชิมน้ำผึ้งชันโรงจากธรรมชาติ 100% และมีกิจกรรมตอบคำถามจากวิทยากร ชิงรางวัลเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีชันโรง คืออะไร และประสบการณ์การเลี้ยงชันโรงเป็นสื่อผสมเกสรในสวนผลไม้


ชมสาธิตการแยกขยายรังชันโรง การเก็บน้ำหวาน ชิมน้ำผึ้งสดๆ จากธรรมชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,