นักวิจัย สวทช. เก็บตัวอย่างปะการังในน่านน้ำไทย มาศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และกระบวนการตอบสนองของปะการัง ต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเล โดยใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ เปรียบเทียบการทำงานของยีนในปะการัง ระหว่างสภาวะอุณหภูมิน้ำทะเลสูง เทียบกับสภาวะอุณหภูมิปกติ และเปรียบเทียบระหว่างปะการังโคโลนีที่ทนร้อน และโคโลนีที่ฟอกขาวรุนแรง ในช่วงที่อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมของปะการังไทย

ผลของงานวิจัยนี้ ช่วยติดตามและประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังแต่ละชนิด เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของปะการังบางสปีชีส์ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการคัดเลือกปะการังโคโลนีที่ทนร้อน เพื่อนำไปขยายพันธุ์ก่อนทำการย้ายปลูกกลับสู่ทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูแนวปะการังให้ดำรงสภาพสมบูรณ์อย่างยั่งยืนได้ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,