ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช.

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

เวลาเกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรก็ตาม คนไทยชอบคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับ แต่หลายๆ ครั้ง เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหา คงไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ แต่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ศูนย์ PTEC จึงตอบโจทย์สำหรับเรื่องนี้

สมาชิก กลุ่ม 808 (Eight 0 Eight)
1. นายธุวานนท์ สิทธิเวช
2. น.ส.สุชาดา เดชดอน
3. นายปิยะภัทร โทผา
4. น.ส.ชโลทร แสงสว่าง
5. น.ส.หัทยา บุญสันเทียะ

 

Tags: , , , , , , , , ,