รางวัลชมเชย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลงาน: ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center)

เกษตรกรคนหนึ่งมีฐานะยากจน และกำลังประสบปัญหาผลผลิตในสวนของเขาที่มีจำนวนเยอะเกินไป ทำให้ประสบภาวะผลิตภัณฑ์ล้นตลาด และเมื่อเกษตรกรรายนี้ดูข่าวจบก็มีเสียงเพลงแร็ปดังขึ้น ทำให้เขาได้แนวคิดในการทำเกษตร และประสบความสำเร็จเป็นคนมีฐานะขึ้นมาทันที

สมาชิก ประกอบด้วย
1. นายชัยธัช เหล่ากุลประสิทธิ์
2. นายธนกฤต วิทยาขาว
3. นายปสิทฐิพันธุ์ เจริญสุข
4. นายชนศักด์ เอื้อทิตย์สกุล
5. นายวิสันต์ จิรวัฒนานนท์
6. นายธนวัฒน์ เทียน
7. นายสิรภพ โกติรัมย์
8. นายสิปปกร สิทธิวงศ์

เนื้อเพลงกลุ่ม Food & Feed

* มันต้องดีขึ้น อาหารสัตว์อาหารคน
ต้องพัฒนาขึ้น อาหารสัตว์อาหารคน
เราจะไม่หยุดที่เดิมจะวิจัยกันต่อไป
เราจะทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศไทย
(ซ้ำ *)

มันต้องดีขึ้นไม่ว่าอาหารคนอาหารสัตว์
ต้องเริ่มจากการวิจัยปรับปรุงและวิสัยทัศน์
ประเทศเรามีจุดแข็งนั่นคือทรัพยากร
แต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีบุคลากร
พวกเราจะค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อยกระดับคุณค่าอาหารจากเล็กกลายเป็นใหญ่
จากคนกลุ่มเล็กที่เริ่มโครงการเหมือนตอนที่เรานั้นตั้งไข่
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จะทำให้เรานั้นก้าวไกล
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
หมักน้ำปลาด้วยเอนไซม์นั่นมันขั้น basic
ยกระดับอุตสาหกรรมเผื่ออัพเกรด logistics
เกษตรกรต้องพัฒนาให้พ้นคำว่า novice
(ซ้ำ *,*)

BIOTEC มีนโยบายสนับสนุนและผลักดัน
ให้มีการนำองค์ความรู้ต่าง ๆ นั้น
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม
เพื่อช่วยเสริมสร้างปรับปรุงความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม
ในสาขาอาหารและยาเวชภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม
โดยมีกิจกรรม พัฒนาธุรกิจชีวภาพ มีหลากหลาย ยืดหยุ่น
เพื่อรองรับความต้องการของภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ
บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
บริการเทคนิคให้คำปรึกษา
บริการร่วมวิจัยรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ซ้ำ *,*)

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์, Food and Feed Innovation Center, สื่อวีดิทัศน์, ประชาสัมพันธ์, ผลงานวิจัย, การดำเนินงานของ, สวทช, โครงการความร่วมมือ, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มจธ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,