สวทช. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ภายใต้โครงการ Big Rock Project เพื่อดำเนินโครงการตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” โดยผลักดันให้มี FAB LAB ที่เกิดขึ้นแล้วในสถานศึกษา 150 แห่ง ใน 67 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรม ให้เยาวชนได้ฝึกทำการทดลอง และสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการของตนเอง

นอกจากนี้ สวทช. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจำนวน 10 แห่ง จัดกิจกรรม/การอบรม ให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมจาก FAB LAB ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร ให้เยาวชนได้สร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติ ต่อยอดจนเกิดเป็นผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถประกวดในเวทีระดับชาติ และมีศักยภาพนำไปใช้ใด้จริง เช่น เครื่องตรวจโปรตีนอัลบูมินจากปัสสาวะที่ใช้บ่งบอกโรคไต ธนาคารปูม้า เครื่องให้อาหารสุนัขและแมวอัตโนมัติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,