นักวิจัย สวทช. ศึกษาและวิจัยปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์ Pichia pastoris เพื่อให้ได้เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชียพาสตอริส สำหรับการผลิตสารในกลุ่มเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์ที่มีโซ่กิ่ง ซึ่งเป็นการหมักแบบขั้นตอนเดียว โดยยีสต์ลูกผสมนี้ถูกปรับปรุงพันธุกรรม ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งไอโซบิวทิลเอสเทอร์ และไอโซเพนทิลเอสเทอร์ในสายพันธุ์เดียวได้

ยีสต์ลูกผสมนี้ สามารถผลิตไอโซบิวทิลอะซีเตตเอสเทอ ร์และไอโซเพนทิลอะซีเตตเอสเทอร์ ในปริมาณที่สูงถึง 51 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้กลิ่นคล้ายราสเบอร์รี่และกล้วย ตามลำดับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ที่มีการนำเอสเทอร์มาช่วยเพิ่มรสชาติ รวมถึงใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้ำหอม และเครื่องสำอางได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,