สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายใน และภายนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย”และพัฒนาผลงานที่ประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

ซึ่งในปี 2562 มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 28 โครงการ จาก 12 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 64 คน มีการแสดงผลงานโปรแกรมต่างๆ ของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โปรแกรมประยุกต์ประเภทฐานข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โปรแกรมที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัว และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่ชุมชน อีกทั้งยังสร้างอาชีพได้ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,