สวทช. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัย และทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของ สวทช. มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานวิจัยแบบมืออาชีพ จากพี่เลี้ยงซึ่งเป็นนักวิจัยของ สวทช. รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์

ในปีนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะวิจัยตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ จำนวน 83 คน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึง 8 พฤษภาคม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องแบ่งการฝึกเป็นสองช่วง คือ เข้าปฏิบัติงานที่ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 10-26 มีนาคม และในวันที่เหลือ ให้นักเรียนกลับปฏิบัติงานที่บ้าน ตามโจทย์งานที่ได้รับมอบหมายจากนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งจะมีการติดตามการทำงานของนักเรียนอย่างใกล้ชิด จนครบกำหนดฝึก

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,