ITAP สวทช พัฒนาระบบ TMS เพื่อช่วยยกระดับการขนส่งให้แก่ บริษัท สุขสวัสดิ์ โฮลดิ้ง จำกัด และกลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ โดยระบบนี้สามารถประมวลผลเส้นทางการจัดส่งสินค้า ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ และสามารถติดตามตำแหน่งของรถ และดูหลักฐานการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ โดยระบบนี้อยู่ภายใต้แนวคิด Industrial Data Space ที่กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ ใช้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

ด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 73 เป็นร้อยละ 91 ในปัจจุบัน สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าสามแสนบาทต่อปี มีข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยลง พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากความสำเร็จนี้ บริษัทจึงกำลังขยายการใช้งานเทคโนโลยีไปยังบริษัทเครือข่ายต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,