การเสวนาพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีอาหารเพื่ออนาคต (Disruptive Technology : Food for the Future)”
โดย
– ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ, ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
– ดร.ศุภเกียรติ คำบุทอง, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด
– ดร.วรรณพ วิเศษสงวน, รองผู้อำนวยการ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

ดำเนินรายการโดย
ดร.กิตติชัย ราชมหา, หัวหน้าภาควิชาการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร, วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,