นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนาธาตุอาหารเสริมสำหรับพืชด้วยเทคโนโลยีคีเลชั่น ช่วยให้การดูดซึมธาตุอาหารของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านกระบวนการห่อหุ้มในระดับโมเลกุลให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ดี ช่วยป้องกันการตกตะกอนทั้งในสารละลายและในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถฉีดพ่นได้ทางใบ

ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากกว่าการฉีดพ่นธาตุอาหารทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างใดๆ ในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท เทคซายน์ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเหลวคีเลต เรียบร้อยแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , ,