สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แบบออนไลน์ และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น ตามพระราชดำริ ฯ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม วังสระปทุม