เนื่องในวโรกาสครบรอบ 20 ปี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสนองแนวพระราชดำริฯ ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR จึงได้จัดสร้างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมกันนี้ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ อนุภาคมูลฐานคืออะไร เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องตรวจวัดอนุภาค และการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,