สวทช. ได้ใช้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ FabLab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นสถานที่บ่มเพาะความเป็น “นวัตกร” แก่เด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อให้เรียนรู้กระบวนการสร้างชิ้นงานอย่างรวดเร็ว หรือ Rapid Prototype ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วย 3D printer และการใช้ Laser Cutting Machine ในการสร้างชิ้นงานต้นแบบ รวมถึงเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ด้วย Blocky Code เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ และพัฒนาชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ได้จริงด้วยตนเอง

กิจกรรมนี้เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน นักเรียนจะได้มีโอกาสออกแบบ และสร้างชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจุดประกายการเป็นวิศวกรน้อย ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมเป็นหมู่คณะ สอบถามรายละเอียด หรือติดตามข้อมูลการอบรมได้ที่ www.nstda.or.th/ssh/

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,