เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่เรียกว่า Intelligent Economy การที่จะมีระบบฉลาดดังกล่าวได้ ตามแผนก่อตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. จึงผลักดันให้มี Aripolis เกี่ยวข้องกับ automation, Robotic, intelligent System

นอกจากนี้แล้ว ยังจะมีอุทยานดิจิทัล เพื่อการออกแบบวิศวกรรมและการผลิต เพื่อเป็นพอร์ทัลสำหรับสนับสนุนให้ sme ต่างๆ เข้าถึงทรัพยากรทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โจทย์สำคัญสำหรับ Intelligent Economy ของประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , ,