สวทช. ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลากหลายผลงาน เช่น หน้ากากอนามัย Safie plus, Germ saber robot, ชุดตรวจเชื้อก่อโรค Covid 19 และ Pete เปลปกป้อง

ในส่วนภาคประชาชนนั้น ทุกคนก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และยกระดับการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงได้เช่นกัน ด้วยการบริจาคเงินเข้า “กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ของ สวทช. พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า
-รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/tei/

 

Tags: , , , , , , , , , ,