เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก หรือ SEED Hub สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดทำโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทำเกษตร มุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการผลิตเมล็ดพันธุ์

ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ จากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และ สวทช. ได้จัดอบรมเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบริหารจัดการผลผลิต การบริหารการเงิน การบัญชี การตลาด กฎระเบียบข้อกำหนด

 

Tags: , , , , , , ,