กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงอายุ

โดยการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ จากนักวิจัย สวทช. และเครือข่ายนักประดิษฐ์ไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแล และให้บริการผู้สูงอายุ สร้างโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการโครงการนำร่อง ณ สถานดูแลผู้สูงอายุ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือ ศพส. บ้านบางแค และสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย บ้านทิพย์รดาเนิสร์ซิ่งโฮม และจะขยายผลไปยัง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั่วประเทศ อีก 11 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2565

 

Tags: , , , , , , , , , , ,