การสัมมนาในหัวข้อ “Smart IOT for Agriculture” วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-404 อาคาร 14 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

การใช้ IOT สำหรับการจัดการ สารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ยกตัวอย่าง application ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ Drone ทางการเกษตร มีตัวอย่างระบบการจัดการน้ำ การควบคุมอุณหภูมิ รวมไปถึงการสังเคราะห์เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ และมีการสาธิตการใช้งานของเทคโนโลยี ที่นำไปใช้จริงการบรรยายในหัวข้อ “มุมมองและประสบการณ์ของ การใช้ IOT สำหรับการจัดการสารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง”
โดย คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์
บริษัท เอเชนเทค (ประเทศไทย) จำกัด


การบรรยายในหัวข้อ “IOT for Agriculture: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน”
โดย ดร. อัมพร โพธิ์ใย
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)


การบรรยายในหัวข้อ “เกษตรยุค Thailand 4.0 กับเทคโนโลยีเซนเซอร์ในระบบฟาร์มแม่นยำ”
โดย คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)


การบรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ IOT กับงานด้านการเกษตร”
โดย คุณพีรดนย์ ไชยมี และคุณวิยะดา เทียมขุนทด
บริษัทสมาร์ทติ้ง คอนโทล จำกัด ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,