สวทช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สะเต็มศึกษา” สำหรับเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จังหวัดนราธิวาส เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โดยได้ร่วมกับครูแกนนำเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “สนุกคิดวิทย์สะเต็ม” เพื่อสร้างต้นแบบห้องเรียนคุณภาพ เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่น จัดสถานการณ์การเรียนการสอน ให้นักเรียนค้นพบคำตอบจากโจทย์ปัญหา ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน และสนับสนุนครูก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โดยร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ร่วมสร้างนักเรียนแกนนำกลุ่มเครือข่ายรักษ์ป่าบาลาที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้ช่วยครูในการขยายผลพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ต่อในโรงเรียนของตนเองต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,