นักวิจัย สวทช. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาชุดตรวจ Early P-Check เพื่อตรวจหาระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในตัวอย่างน้ำนมของโคนม โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะเจาะจงต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน พร้อมเครื่องอ่านและแปลผลด้วยระบบเวลล์สแกน สามารถช่วยแยกแม่โคในกลุ่มที่ตั้งท้องและไม่ตั้งท้องออกจากกันได้อย่างชัดเจน มีความแม่นยำให้ผลสอดคล้องกับการตรวจด้วยเครื่องอุลตราซาวด์มากกว่า 80% และมีความไวสูงเทียบเท่ากับชุดตรวจทางการค้าที่มีราคาแพง

ปัจจุบันได้ขยายผลชุดตรวจ Early P-Check สู่ผู้ใช้งาน ได้แก่ สหกรณ์โคนมมิตรภาพจำกัด กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชน รวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่บริษัทสยามโนวาส จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายชุดตรวจ Early P-Check ในเชิงพาณิชย์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,