สวทช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ใน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก” เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ EEC เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากสาขามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ มีสาระสำคัญประกอบไปด้วยเรื่อง STEM Education and Industry 4.0, การพัฒนาหุ่นยนต์,ระบบอัตโนมัติ, ยานยนต์ไร้คนขับ, นวัตกรรมอาหารในอนาคต, สมาร์ตฟาร์ม รวมไปถึงเรื่องชีวภัณฑ์เพื่อเทคโนโลยีเวชสำอาง และเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,