ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TMEC เป็นหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ มีห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีทันสมัย สำหรับออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอุปกรณ์เซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นซิลิกอน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเรื่อง ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค หรือ เมมส์ ซึ่ง TMEC ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านี้ ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย และหน่วยงานวิจัยในประเทศ

เช่น ระบบเซนเซอร์ที่ใช้วัดความเข้มข้นของไอออนของสารเคมี ที่ใช้เทคโนโลยี CMOS มาตรฐานซึ่งผลิตได้เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย มีความทนทาน แม่นยำ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน TMEC พร้อมร่วมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์สู่ผู้ที่สนใจ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,