สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ยกระดับการทำเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ สู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ผ่านสถานีเรียนรู้ ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรประณีต การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร การผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง การผลิตพืชหลังนา การผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน และโคกหนองนาทุ่งกุลาโมเดล

โดยสถานีเรียนรู้จะเป็นจุดทดสอบ สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมหลักสูตรการเรียนรู้ให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เปลี่ยนทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นทุ่งกุลายิ้มได้อย่างยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,