โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP (Junior Science Talent Project) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเป้าหมายในการสร้างหัวรถจักรให้กับประเทศ โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ได้ฝึกทักษะวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่อไปในอนาคต

โครงการได้จัดทำหนังสือ “101 เคล็ดลับนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง” นำเสนอตัวอย่างและวิธีการบ่มเพาะเยาวชนโดยนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ให้ที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย รวมถึงเยาวชนรุ่นต่อๆ ไปให้มีใจใฝ่รักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงที่ทุ่มเท เสียสละ ร่วมกันบ่มเพาะเยาวชน ได้เดินทางตามความฝันจนจบการศึกษาและกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,