การสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านผลผลิตเกษตรกรรมของประเทศไทย ประกอบกับ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ส่งผลให้การเติบโตทางด้านธุรกิจอาหารในประเทศมีความรวดเร็ว ทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ รวมถึงส่งออกต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้ที่มีมูลค่าสูงของประเทศ นอกจากนั้นกลุ่มผู้ประกอบการยีงมีความหลายหลาก ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,