การสัมมนาหัวข้อ “จีโนมิกส์ประเทศไทย: บริการการแพทย์จีโนมิกส์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG Model” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

การแพทย์จีโนมิกส์ (Genomics Medicine) เป็นนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ ที่ใช้ข้อมูลพันธุกรรมเฉพาะบุคคล ร่วมกับข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ มาใช้ในการวินิจฉัย รักษา และทำนายปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ทำให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตรงจุด แม่นยำ และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมากขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนของวงการแพทย์อย่างก้าวกระโดด ในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชากร ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนกระทั่งเสียชีวิต ตลอดจนการต่อยอดสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,