การสัมมนาหัวข้อ “สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับชุมชน (Community Big Data Platform) ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (big data system) เป็นเทคโนโลยีหนึ่ง ที่สามารถนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มโอกาสการสร้างงาน การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ ต้องเกี่ยวข้องกับหลายเทคโนโลยี ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data analytics) โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล (security) ระบบสารสนเทศของภาครัฐ และการสร้างนิเวศของข้อมูล (data ecosystem)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,