การสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรมแบตเตอรี่ปลอดภัยทางเลือกใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

ความมั่นคงของประเทศ ได้ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการรับมือภัยต่อความมั่นคง และเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน ซึ่งแบตเตอรี่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในฐานะของอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ว่าจะเป็นในระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน ในยานยนต์ไฟฟ้า หรือในระบบกักเก็บพลังงาน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,