รายการ Science News  ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี โดยในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยของ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ๒ รางวัล คือ รศ. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิศวกรวิจัยพัฒนา จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ๑ รางวัล คือ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภทเดี่ยว คือ รศ. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนเพื่อรักษาโรคไข้เลือกออก ที่ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภทกลุ่ม คือ คณะวิศวกรวิจัยพัฒนา ห้องปฏิบัติการวิศวกรรรมการหล่อ หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นำโดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ในผลงานวิจัยอุปกรณ์และชุดคำสั่ง ในการวิเคราะห์ และตรวจวัดคุณภาพโลหะอลูมิเนียม ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับอุกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ

ผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ คือ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในผลงานวิจัยและพัฒนาอัลกอริทึ่ม AMP ในการประมาณค่าปริมาณข้อมูลหยาดน้ำฟ้า ที่จะเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

Tags: , , , , , ,