ดร. ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยวัสดุนาโน สำหรับนำไปบำบัด และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

 

Tags: , , , , , ,