น้ำหมักชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล โดยการสกัดอินทรีย์วัตถุจากพืช ผักและผลไม้โดยวิธีธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิต ในระดับครัวเรือน และชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพื้นบ้าน และมีสูตร และรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น การใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่น การใช้จุลินทรีย์เตรียมเฉพาะ การใช้น้ำตาล น้ำอ้อย น้ำผึ้งกากน้ำตาล ร่วมในกระบวนการผลิต เป็นต้น

อีกทั้งมีการเผยแพร่ การใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางด้านการเกษตร และสิ่งแวดล้อม แต่สำหรับการบริโภค ยังพบปัญหาสำคัญ ได้แก่ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของกระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา และการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

Tags: , , , , , , , , ,