นาโนเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กระบวนการสร้าง สังเคราะห์วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมากในระดับ 0.1 ถึง 100 นาโนเมตร ที่ตอนนี้กำลังเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเรา อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีระดับนาโน กำลังจะเข้าไปมีบทบาท ในการพัฒนาการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยนาโนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็คือ การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และทำงานด้วยประสิทธิภาพสูง

รายการจะพาไปพบกับตัวอย่างนาโนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฟิล์มบางแบบไฟโตนิก ฟิล์มบางคาร์บอนนาโนทิวบ์ ฟิล์มบางออร์แกนิค การผลิตโซลาร์เซลล์ การผลิตเซนเซอร์ และจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-NOSE เพื่อแยกกลิ่น โดยใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา ซึ่งมีความแม่นยำกว่าจมูกคน จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่านาโนเทคโนโลยี จะมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกด้วย

 

Tags: , , , , , ,